presseticker

Skip to main content

Designjakt på tidstyver i offentlig sektor

  Publisert: 22.12.2014 09:46 - av  Henning Poulsen

LUKER BORT TIDSTYVER. – Helsevesenet har store utfordringer foran seg. Da er det helt avgjørende at brukeren settes i sentrum når tidstyvene skal identifiseres og lukes bort, sier Skule Storheill, direktør for FoU og innovasjon ved Norsk design- og arkitektursenter. Her på Oslo universitetssykehus sammen med overlege Kristin Lie Romm ved OUS og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Johnny Syversen

Oslo: En stadig eldre og sykere befolkning får Helse-Norge til å knake i sammenføyningene Nå mottar tre tidstyvprosjekter til sammen nesten 2 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Østfold sykehus, Rokilde sykehjem og Oslo universitetssykehus får støtte av DIP for å utforske hvordan de kan levere bedre og mer effektive helsetjenester til befolkningen. De tre mottakerne har til felles at de skal samarbeide med designere i sine innovasjonsprosjekter.

 

– Helsevesenet har enorme utfordringer foran seg. Da er det helt avgjørende at tidstyvene identifiseres og lukes bort, slik at ressurser utnyttes maksimalt. Disse tre prosjektene skal plassere pasienten i sentrum for helsetjenestene ved hjelp av designdrevet innovasjon. På den måten skal kvalitet, relevans og effektivitet forbedres, til glede for pasientene og resten av samfunnet, sier DIP-ansvarlig Skule Storheill. Han er direktør for FoU og innovasjon ved Norsk design- og arkitektursenter, som nylig har fått 2,4 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å støtte prosjekter som skal redusere unødvendig tidsbruk i offentlig sektor.

 

Skal involvere pasientene

Sykehuset Østfold har fått 525 000 kroner i innovasjonsstøtte for å utvikle fremtidens pasientforløp. Bakgrunnen er behovet for mer effektive behandlingsformer til en stadig eldre befolkning med mer sammensatte og kompliserte lidelser.

 

– Vi trenger en radikal utvikling av helsetjenester i Norge, der behovene til pasienten settes i sentrum. Alle vet at dette bør skje, men ingen har et fullgodt verktøy for å involvere pasienter og medarbeidere. Dagens verktøy har for lite vekt på pasientenes behov og er vanskelige å passe inn i en hektisk sykehushverdag. Vi tror et designdrevet innovasjonsprosjekt ledet av mennesker som ser sykehuset med friske øyne kan være rett medisin, sier administrerende direktør Just Ebbesen ved Sykehuset Østfold.

 

Sammen med designere skal sykehuset derfor finne en ny metode for utvikling av spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal involvere pasienter direkte, være medarbeiderstyrt, dokumentere økt kvalitet og produktivitet og beskrive gevinstene på en så tydelig måte at metoden enkelt lar seg implementere.

 

Morgendagens sykehjem

Rokilde sykehjem i Kristiansund har fått 580 000 kroner i innovasjonsstøtte fra DIP for å gi pasientene sine en mer meningsfull hverdag. Sammen med et designbyrå skal de utvikle morgendagens sykehjem.

 

– Det trengs nytenking i norske sykehjem. Mange pasienter opplever kjedsomme, lite meningsfulle dager med lav grad av medbestemmelse og innflytelse. De ansatte føler ofte frustrasjon over å ikke klare å møte pasientenes forventninger, samtidig som sykehjemmene stadig pålegges budsjettkutt. Det er på høy tid å tenke igjennom kjente problemstillinger på nytt, slik at oppgaver kan løses på en annen måte, sier Stephanie Helland, enhetsleder ved Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal (USH).

 

I innovasjonsprosjektet skal tjenestedesignere hjelpe sykehjemmet med kartlegging av arbeidsoppgaver og tydeligere definering av roller og ansvar blant de ansatte. Målet er å utvikle en helt ny organisasjonsmodell og nye løsninger som vil sette en høyere standard for sykehjemsdrift i Norge.

 

Hjelp innen 48 timer

Schizofreni koster samfunnet 5,5 milliarder kroner i året, mer enn kreft og hjertesykdommer til sammen. Samtidig viser forskning at tidlig behandling kan gi mange schizofrenirammede muligheten til å delta i arbeidslivet og leve fullverdige liv. Nå har Oslo universitetssykehus mottatt 730 000 kroner til prosjektet «Hjelp meg, det haster! Veien til behandling for alvorlig psykisk syke».

 

– Ved å trekke inn pasienter og pårørende skal designerne sammen med sykehuset utvikle en pasientreise som sørger for at rett pasient får rett hjelp til rett tid. Ambisjonene er svært friske! Blant annet skal ventetiden fra psykosemistanke til første konsultasjon ned til 48 timer. I dag tar det i snitt over et halvt år fra man blir syk og til man får hjelp i Oslo. Det sier seg selv at dette prosjektet er av stor samfunnsmessig betydning, og at det kan bety en helt ny hverdag for alvorlig psykisk syke ikke bare i Oslo, men også nasjonalt og internasjonalt, sier Skule Storheill i Norsk design- og arkitektursenter.

 

Suksess i næringslivet

Tidligere i år har 18 prosjekter, hovedsakelig fra næringslivet, mottatt 7 millioner kroner gjennom DIP. Programmet drives av Norsk design- og arkitektursenter, som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Det nye tidstyvinitiativet finansieres derimot av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

– DIP har blitt et svært populært innovasjonsprogram i næringslivet de siste årene, og kan vise til en rekke resultater. Så dukket spørsmålet opp om DIP kunne målrettes mot offentlig sektor. Dermed ble tidstyvprosjektet en realitet. Skal offentlig sektor fornyes, må den også vurdere å fornye sine arbeidsmetoder. DIP-prosjektene skal være en erfaringsbase og bidra til kompetansespredning om bruk av tjenestedesign i offentlig sektor., forklarer Storheill.

(Pressenytt)

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Norsk design- og arkitektursenter, direktør for FoU og innovasjon Skule Storheill, mobil 901 03 361

* Norsk design- og arkitektursenter, kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

* Sykehuset Østfold HF, Administrerende direktør Just Ebbesen, mobil 482 05 819 og psykologspesialist Rachel M. Lørum, mobil 958 00 313

* Rokilde sykehjem, enhetsleder Stephanie Helland, mobil 920 27 788

* Oslo universitetssykehus, overlege Kristin Lie Romm, mobil 970 09 863

 

 

Bildetekst:

LUKER BORT TIDSTYVER. – Helsevesenet har store utfordringer foran seg. Da er det helt avgjørende at brukeren settes i sentrum når tidstyvene skal identifiseres og lukes bort, sier Skule Storheill, direktør for FoU og innovasjon ved Norsk design- og arkitektursenter. Her på Oslo universitetssykehus sammen med overlege Kristin Lie Romm ved OUS og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Johnny Syversen

 

Dette er DIP:

 

  • Regjeringen har siden 2009 finansiert et eget innovasjonsprogram, for å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen.
  • Formålet er å øke innovasjonsgrad og treffsikkerhet i norske bedrifter og offentlige foretak gjennom å teste ut helt nye innovasjonsverktøy.
  • Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer og igangsetter ideutviklingsprosjekter hvor brukeren er satt i sentrum og fasilitering av designere er drivkraften i prosjektet. Hensikten er å utvikle helt nye produkter og tjenester som kan gi økt konkurransekraft og enda større brukertilfredshet.
  • Siden første utdeling i 2009 har hele 740 virksomheter fra 90 bransjer søkt om til sammen 335 millioner kroner fra programmet.
  • I løpet av seks år er det delt ut 40 millioner kroner til i alt 103 prosjekter hvor rundt 40% av prosjektene er innovasjon av tjenester, mens de øvrige omfatter produkt, forretningsmodell og organisasjonsutvikling.
  • Norsk design- og arkitektursenter (Tidligere Norsk Designråd) leder programmet i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.
  • Mer informasjon om DIP og resultater som er oppnådd her: www.doga.no/dip
Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.12.2014 09:46
Teknisk løsning ZEVS AS